Trillingsmetingen, een specialisme


Projecten met sloop en nieuwbouw gaan altijd gepaard met trillingen. Deze trillingen geven veelal aanleiding tot klachten en/of schadeclaims. Het uitvoeren van een trillingsmeting geeft duidelijkheid over de mate waarin een object aan trillingen onderhevig is. Aan de hand van de meetresultaten kan vervolgens een indruk worden verkregen van het mogelijke schaderisico als gevolg van de optredende trillingen.

Trillingmetingen worden uitgevoerd met behulp van een zelfregistrerend meetsysteem bestaande uit een registratieunit en een sensor. De sensor wordt aan een woning/object/onderdeel bevestigd en de registratieunit wordt op een veilige/beschermde plaats opgesteld. Door middel van een dergelijk “trillingmeetsysteem” kan het trillingniveau worden gemeten en kan dit worden getoetst aan de hiervoor geldende normen/richtlijnen. De SBR Meet- en beoordelingsrichtlijnen Trillingen, deel A (Schade aan Gebouwen) wordt min of meer als de standaardnorm aangemerkt.

VAN MONSJOU & PARTNERS BV KOMO GECERTIFICEERD !

In de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 5023 zijn de voorwaarden omschreven waaraan “Het proces van het meten van trillingen” zoals hier wordt bedoeld, moet voldoen. De richtlijn omvat eisen en voorschriften zowel voor het uitvoerend bedrijf als voor het personeel, het ingezette materieel, de uitvoeringswijze en de rapportage. Van Monsjou & Partners BV is gecertificeerd en mag Trillingsmetingen onder dit KOMO-procescertificaat uitvoeren.

Wilt u een scherpe offerte of aanvullende informatie; wij zijn graag bereid u nader over over dit onderwerp en onze dienstverlening te informeren.